Aanmelding 2024-2025

Omdat er doorgaans meer interesse is in een plaatsing op onze school dan er plaatsen beschikbaar zijn, heeft Leo Kannerschool SO een procedure vastgesteld voor de aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen. Niet alleen weten ouders zo precies wat ze kunnen verwachten van Leo Kannerschool SO, maar ook geeft dit ouders gelegenheid om tijdig te zoeken naar een alternatief.

Interesse

De aanmelding van een aspirant-leerling voor Leo Kannerschool SO begint ermee dat ouder(s)/verzorger(s) kenbaar maken dat hun kind interesse heeft om ingeschreven te worden. Het kenbaar maken van de interesse gaat via het formulier aspirant-leerling. Het interesseformulier kan worden ingediend vanaf maandag 8 januari tot uiterlijk vrijdag 9 februari om 14.00 uur. De volgorde waarin aspirant-leerlingen gedurende deze periode hun interesse kenbaar maken heeft geen invloed op de kansen van de aspirant-leerling bij een eventuele loting.

Voor aspirant-leerlingen, die na 9 februari 2024 om 14.00 uur worden opgegeven voor de interesselijst, geldt dat zij alleen in aanmerking komen voor een plaats indien er een plaats beschikbaar komt en er geen aspirant-leerlingen meer op de betreffende A- , B- of C- lijsten staan (zie hieronder).

Controle interesseformulieren en toelatingsvoorwaarden

Bij alle aspirant-leerlingen die hun interesse kenbaar hebben gemaakt onderzoekt Leo Kannerschool SO het volgende:

a. Of het interesseformulier volledig is ingevuld;
b. Of de aspirant-leerling, naar de voorlopige verwachting van Leo Kannerschool SO, aan de toelatingsvoorwaarden voldoet of zal kunnen voldoen voor de start van schooljaar 2024-2025. De toelatingsvoorwaarden zijn:

- De aspirant-leerling heeft een diagnose binnen het autismespectrum;
- De aspirant-leerling is in staat onderwijs te volgen in een schoolse setting;
- De aspirant-leerling is in staat zich aan te laten sturen in een groepssetting;
- De onderwijsbehoeften van de aspirant-leerling sluiten aan bij de ondersteuning die vanuit Leo Kannerschool SO geboden kan worden zoals beschreven in het ‘schoolondersteuningsprofiel 2022-2026’ (SOP). Het SOP is te vinden op onze website;
- De aspirant-leerling heeft uiterlijk op 1 juli 2024 een geldige toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs, afgegeven door het betrokken samenwerkingsverband.

De aspirant-leerlingen, die een interesseformulier hebben ingediend dat voldoet aan de voorwaarden en die naar verwachting (zullen) voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, worden door Leo Kannerschool SO geplaatst op de interesselijst. De ouder(s)/verzorger(s) ontvangen binnen vijf werkdagen na ontvangst van het formulier en de bijbehorende documentatie per e-mail een bevestigingsbericht met daarin een lotingscode. Indien er geen e-mailadres beschikbaar is, wordt de ontvangstbevestiging naar het opgegeven postadres verzonden. Mocht er binnen de genoemde termijn geen ontvangstbevestiging ontvangen zijn, kunnen ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met de afdeling zorg via admin.oegstgeestso@leokanner.nl of 071-5150844. De ouder(s)/verzorger(s) van aspirant-leerlingen, die naar verwachting niet aan de toelatingsvoorwaarden (zullen) voldoen, krijgen een schriftelijk bericht dat de procedure wordt gestopt. In dit bericht worden ook alternatieve onderwijsplekken aangegeven.

Beschikbare plaatsen

Het aantal beschikbare plaatsen wisselt per schooljaar, afhankelijk van de door- en uitstroom van de zittende leerlingen. Donderdag 29 februari 2024 wordt door de Commissie voor de Begeleiding een beslissing genomen ten aanzien van het aantal beschikbare plaatsen voor schooljaar 2024-2025. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het aantal beschikbare plaatsen in de volgende vijf leerjaargroepen:

- leerjaar 1 en 2;
- leerjaar 3;
- leerjaar 4;
- leerjaar 5 en 6;
- leerjaar 7 en 8.

Indien er in een leerjaargroep voldoende plaats is voor alle aspirant-leerlingen die hun interesse kenbaar hebben gemaakt, wordt voor alle aspirant leerlingen in de betreffende leerjaargroep de intakefase gestart. Als het aantal aspirant-leerlingen op de interesselijst voor een leerjaargroep groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, dan zal er een loting plaats vinden.

Mogelijke loting

Indien er een loting plaatsvindt zal dit zijn in de week van 11 maart 2024. Voor alle leerjaargroepen geldt dat bij de loting de volgende drie lijsten gehanteerd worden:

- De A-lijst: Hierop staan de namen van de aspirant-leerlingen afkomstig van Leo Kanner ESB Curium-LUMC, aspirant- leerlingen afkomstig van Leo Kannerschool SO locatie Kleen4Care, aspirant-leerlingen afkomstig van Leo Kanner De Musketier en aspirant-leerlingen die al een broer of zus hebben die reeds is ingeschreven op Leo Kannerschool SO.

- De B-lijst: Hierop staan de namen van de aspirant-leerlingen die wonen binnen de werkgebieden van de samenwerkingsverbanden waarbij Leo Kannerschool SO is aangesloten (PO2801, PO2812, PO2813, PO2814, PO2815 en PO2817). Of de woonplaats van een aspirant-leerling valt binnen het werkgebied van de samenwerkingsverbanden is te vinden in het overzicht van de samenwerkingsverbanden PO. Het is ook mogelijk om via een internetzoekmachine de naam van de woonplaats en de zoekterm samenwerkingsverband PO in te voeren.

- De C-lijst: Hierop staan de namen van de aspirant-leerlingen die wonen buiten die werkgebieden.

Bij toewijzing van beschikbare plaatsen hebben de aspirant-leerlingen van de A-lijst voorrang op de aspirant-leerlingen van de B-lijst. Op hun beurt hebben aspirant-leerlingen van de B-lijst voorrang op aspirant-leerlingen van de C-lijst.

Uiterlijk maandag 18 maart 2024 worden ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gebracht van de uitslag van de loting. Ouder(s)/verzorger(s) van ingelote aspirant-leerlingen ontvangen na de loting een schriftelijk bericht dat de intakefase van start zal gaan. Ouder(s)/verzorger(s) van uitgelote aspirant-leerlingen krijgen een schriftelijk bericht dat de aanmeldingsprocedure wordt stopgezet waarin ook het lotingsnummer, de contactgegevens van de samenwerkingsverbanden en alternatieve onderwijsplekken zijn beschreven.

Mocht er na de loting toch nog een plaats beschikbaar komen, dan worden de ouder(s)/verzorger(s) van de aspirant-leerling, die als eerstvolgende op de lotingsuitslag van de betreffende leerjaargroep staat, hier schriftelijk van op de hoogte gebracht. Indien nog gewenst, start vervolgens de intakefase. Deze werkwijze wordt tot en met vrijdag 28 juni 2024 gehanteerd.

Intakefase

De intakefase van aspirant-leerlingen vindt plaats vanaf dinsdag 19 maart 2024. Er vindt een intakegesprek plaats met de ouder(s)/verzorger(s) van de aspirant-leerling waarvoor zij een schriftelijke uitnodiging ontvangen. Daarnaast wordt het dossier van de aspirant-leerling bestudeerd en vindt een observatie plaats op de huidige school/in de huidige setting van de aspirant-leerling. Het doel van de intakefase is vast te stellen of de aspirant-leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de Leo Kannerschool SO. Na afronding van de intakefase wordt door Leo Kannerschool SO besloten of overgegaan kan worden tot plaatsing. Hierover krijgen ouder(s)/verzorger(s) zo spoedig mogelijk telefonisch bericht.

Na de intakefase

Ouder(s)/verzorger(s) worden telefonisch op de hoogte gebracht van een toelatingsbesluit. Bij een positief besluit, zal de aspirant-leerling per 1 augustus 2024 ingeschreven worden bij Leo Kannerschool SO. Om ingeschreven te kunnen worden, dient de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs uiterlijk op 1 juli 2024 te zijn afgegeven. Als er sprake is van een school van herkomst zal de toelaatbaarheidsverklaring door deze school worden aangevraagd. Bij leerlingen, die niet vanuit een basisschool worden aangemeld, verzorgt Leo Kannerschool SO de aanvraag toelaatbaarheidsverklaring.

Bij een negatief toelatingsbesluit zal Leo Kannerschool SO, samen met ouder(s)/verzorger(s) zoeken naar een alternatieve onderwijssetting die past bij de onderwijsondersteuningsbehoeften van de leerling. Dit geldt niet voor de leerlingen voor wie geen toelaatbaarheidsverklaring is/wordt afgegeven door het samenwerkingsverband.

Na 28 juni 2024 komen de A-,B- en C-lijsten te vervallen met uitzondering van een wachtlijst voor de aspirant-leerlingen op de A-lijst. Aspirant-leerlingen kunnen hun interesse opnieuw kenbaar maken voor het volgende schooljaar. De data en wijze waarop dat kan gebeuren, worden tijdig kenbaar gemaakt op de website.

Mochten ouder(s)/verzorger(s) en instanties in de tussentijd een andere onderwijsvoorziening vinden, die redelijkerwijs past bij de onderwijsbehoeften van de leerling, wordt deze van de wachtlijst afgehaald.

Uitgebreide beschrijving procedure

Voor een uitgebreide beschrijving van bovenstaande procedure wordt verwezen naar het document ‘Procedure voor aanmelding en toelating op Leo Kannerschool SO’. Dit document is te vinden op onze website bij Downloads.


Downloads & Formulieren