Aanmelding 2021-2022

De Leo Kannerschool SO vindt het belangrijk om met ouders en aspirant leerling zorgvuldig te onderzoeken of dit de school is waarin ontwikkeling van de leerling tot stand kan komen. Hieronder wordt de wijze, waarop dit op de Leo Kannerschool SO georganiseerd wordt, omschreven.

Vanwege de hoeveelheid aanmeldingen is een duidelijke procedure noodzakelijk. De Leo Kannerschool SO vindt het belangrijk om transparant te zijn in de wijze waarop de procedure rond aanmelding en plaatsing is vormgegeven zodat ouders weten wat ze van de Leo Kannerschool SO kunnen verwachten. Ook geeft het ouders tijdig de gelegenheid om te zoeken naar alternatieven wanneer aanmelding niet mogelijk is.

Aanmeldingsprocedure schooljaar 2021-2022

De aanmeldingsprocedure voor schooljaar 2021-2022 wordt hieronder in 4 stappen beschreven.

Stap 1 Interesse

Maandag 1 februari 2021 om 09.00 uur wordt de interesselijst geopend voor leerlingen die in willen stromen in schooljaar 2021-2022. Leerlingen kunnen opgegeven worden voor deze lijst via het formulier aspirant leerling op de website. De volgorde waarin aspirant leerlingen worden opgegeven voor de interesselijst is van invloed op de plaatsingskansen (zie hieronder).

Bij alle aspirant leerlingen op de interesselijst wordt op voorhand bekeken of er een diagnose binnen het autismespectrum is gesteld. Als dit niet het geval is, krijgen ouders een bericht dat hun zoon/dochter niet in aanmerking komt voor aanmelding bij de Leo Kannerschool SO. Hierin zullen ook alternatieve mogelijkheden worden genoemd.

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het formulier en de bijbehorende documentatie wordt per e-mail een ontvangstbevestiging naar ouders gestuurd. Indien er geen e-mailadres beschikbaar is, wordt de ontvangstbevestiging naar het opgegeven postadres verzonden. Mocht er binnen de genoemde termijn geen ontvangstbevestiging ontvangen zijn, kunnen ouders contact opnemen met de afdeling zorg via admin.oegstgeestso@leokanner.nl of 071-5150844.

Stap 2 Aanmelding

Het aantal beschikbare plaatsen wisselt per schooljaar afhankelijk van de door- en uitstroom van de zittende leerlingen. Vrijdag 19 maart 2021 wordt door de Commissie voor de Begeleiding een beslissing genomen ten aanzien van het aantal beschikbare plaatsen voor schooljaar 2021-2022. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in beschikbare plaatsen:

 • In de kleutergroep; groepen 1 en 2;
 • In de onderbouw; groepen 3 en 4;
 • In de middenbouw; groepen 5 en 6;
 • In de bovenbouw; groepen 7 en 8

Bij alle aspirant leerlingen zal op basis van de meegeleverde documentatie bekeken worden voor welke bouw en groep zij in aanmerking komen. Als er voor een aspirant leerling een plaats beschikbaar is in een passende bouw en groep krijgen de ouders hier maandag 22 maart 2021 bericht via de mail over. De interesse met betrekking tot aanmelding op de Leo Kannerschool SO wordt dan omgezet in een aanmelding en er zal een aanmeldingsprocedure gestart worden.

Als er meer aspirant leerlingen dan beschikbare plaatsen zijn in een bepaalde bouw en groep, zal gekeken worden naar de volgorde van intekenen op de interesselijst.

De ouders van aspirant leerlingen, waar geen plaats beschikbaar voor is, worden eveneens op deze maandag per mail op de hoogte gesteld. In deze mail zullen ook alternatieve onderwijssettingen benoemd worden. De zorgplicht blijft in dit geval echter bij de school van herkomst (zie bijlage II).

Voor de aspirant leerlingen op de interesselijst, die niet in aanmerking komen voor de aanmeldingsprocedure, wordt geen wachtlijst gehanteerd (zie bijlage III). Zij kunnen hun interesse opnieuw kenbaar maken voor het volgende schooljaar.

Aanmeldingsprocedure

De aanmeldingsprocedure van aspirant leerlingen vindt plaats vanaf maandag 29 maart 2021. De aanmeldingsprocedure ziet er als volgt uit:

 • Er vindt een intakegesprek plaats met de ouders van de aspirant leerling;
 • Er vindt een observatie plaats op de huidige school/in de huidige setting van de aspirant leerling;
 • Het dossier van de aspirant leerling wordt bestudeerd.

Gedurende de aanmeldingsprocedure zal onderzocht worden of de aspirant leerling voldoet aan de plaatsingsvoorwaarden van de Leo Kannerschool SO zoals beschreven in bijlage I.

Stap 3 Plaatsing

Na afloop van de aanmeldingsprocedure neemt de Commissie voor de Begeleiding een plaatsingsbesluit. Ouders worden telefonisch op de hoogte gebracht van het besluit. Bij een positief besluit, zal een aspirant leerling per 1 augustus 2021 ingeschreven worden. Om ingeschreven te kunnen worden, is een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs noodzakelijk. Als er sprake is van een school van herkomst zal de toelaatbaarheidsverklaring door deze school worden aangevraagd. Bij leerlingen, die niet vanuit een basisschool worden aangemeld, verzorgt de Leo Kannerschool SO de aanvraag toelaatbaarheidsverklaring. Bij een negatief besluit worden ouders ook telefonisch op de hoogte gesteld.

Stap 4 Nazorg

Bij een negatief plaatsingsbesluit zal de Leo Kannerschool SO, vanuit de zorgplicht (zie bijlage II), samen met ouders zoeken naar een alternatieve onderwijssetting die past bij de onderwijsbehoeften van de leerling.

Bijlagen: Plaatsingsvoorwaarden, zorgplicht, wachtlijst en beschikbare plaatsen

Bijlage I: Plaatsingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor plaatsing op de Leo Kannerschool SO worden een aantal plaatsingsvoorwaarden gehanteerd:

 • De aspirant leerling heeft een diagnose in het autismespectrum;
 • De aspirant leerling is in staat onderwijs te volgen in een schoolse setting;
 • De aspirant leerling is in staat zich aan te laten sturen in een groepssetting;
 • De onderwijsbehoeften van de aspirant leerling sluiten aan bij de ondersteuning die vanuit de Leo Kannerschool SO geboden kan worden zoals beschreven in het ‘schoolondersteuningsprofiel 2018-2022’ (SOP). Het SOP is te vinden op onze website;
 • De aspirant leerling heeft een geldige toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs, afgegeven door het betrokken samenwerkingsverband.

Bijlage II: Zorgplicht

Wanneer er meer aspirant leerlingen op de interesselijst staan dan beschikbare plaatsen voor schooljaar 2021-2022 dan laat de Leo Kannerschool SO dat tijdig aan ouders weten. De Leo Kannerschool SO denkt hierbij graag mee over mogelijke alternatieven. De zorgplicht blijft in deze situatie echter belegd bij de school van herkomst.

Wanneer de Leo Kannerschool SO na het afronden van de aanmeldingsprocedure tot een negatief plaatsingsbesluit komt, zal samen met ouders gezocht worden naar een alternatieve onderwijsvoorziening die past bij de onderwijsbehoeften van de leerling. In deze situatie ligt de zorgplicht bij de Leo Kannerschool SO.

Bijlage III: Wachtlijst

Voor de aspirant leerlingen op de interesselijst, die niet in aanmerking komen voor de aanmeldingsprocedure, wordt geen wachtlijst gehanteerd. Zij kunnen hun interesse opnieuw kenbaar maken voor het volgende schooljaar. De data en wijze waarop dat kan gebeuren, worden tijdig kenbaar gemaakt op de website.

Een uitzondering hierop vormen aspirant leerlingen vanuit Leo Kanner ESB Curium-LUMC en de Leo Kannerschool SO locatie Kleen4Care. Deze leerlingen komen altijd in de aanmeldingsprocedure. Mochten zij plaatsbaar zijn op de Leo Kannerschool SO en er is geen plaats, komen zij op een wachtlijst en is er sprake van voorrang bij plaatsing. Mochten ouders en instanties in de tussentijd een andere onderwijsvoorziening vinden, die redelijkerwijs past bij de onderwijsbehoeften van de leerling, wordt deze van de wachtlijst afgehaald. De normale procedure geldt dan weer.

Bijlage IV: Overzicht aantal beschikbare plaatsen

Schooljaar 2018-2019

Voor schooljaar 2018-2019 zijn de volgende plaatsen beschikbaar gekomen en deze plaatsen zijn naar aanleiding van de aanmeldingsprocedure in 2018 ingevuld.

Groep

Aantal plaatsen

Kleuters: groepen 1 & 2

19

Onderbouw: groepen 3 & 4

7

Middenbouw: groepen 5 & 6

2

Bovenbouw: groepen 7 & 8

1

Schooljaar 2019-2020

Voor schooljaar 2019-2020 zijn de volgende plaatsen beschikbaar gekomen en deze plaatsen zijn naar aanleiding van de aanmeldingsprocedure in 2019 ingevuld.

Groep

Aantal plaatsen

Kleuters: groepen 1 & 2

14

Onderbouw: groepen 3 & 4

15

Middenbouw: groepen 5 & 6

10

Bovenbouw: groepen 7 & 8

4

Schooljaar 2020-2021

Voor schooljaar 2020-2021 zijn de volgende plaatsen beschikbaar gekomen en deze plaatsen zijn naar aanleiding van de aanmeldingsprocedure 2020 ingevuld.

Groep

Aantal plaatsen

Kleuters: groepen 1 & 2

15

Onderbouw: groepen 3 & 4

2

Middenbouw: groepen 5 & 6

7

Bovenbouw: groepen 7 & 8

0

Op basis van de interesselijst 2021-2022 en de door- en uitstroom van zittende leerlingen op de Leo Kannerschool SO zal de Commissie voor de Begeleiding in maart 2021 besluiten welke plaatsen er voor het aankomende schooljaar (2021-2022) beschikbaar komen. De Commissie voor de Begeleiding doet haar uiterste best om zoveel mogelijk leerlingen van de interesselijst een passend aanbod te bieden.

Formulier aspirant leerling 2021-2022