Onderwijs & Begeleiding

Onze leerlingen kunnen zich ontwikkelen als ze les krijgen in een veilige omgeving met veel structuur. Overzicht is heel belangrijk en zo weinig mogelijk verrassingen. Het team van de Leo Kannerschool SO weet door kennis, opleiding en ervaring goed in te spelen op de vragen, wensen en behoeften van leerlingen met autisme.

Onze klassen zijn overzichtelijk, met maximaal dertien leerlingen. We houden alles zo kleinschalig mogelijk. Elke klas heeft een vaste groepsleerkracht. Ze krijgen in principe het reguliere basisschoolpakket. Daarbij houden we rekening met hun capaciteiten, mogelijkheden en belemmeringen. Zo nodig spelen we in op wat een individuele leerling vraagt aan scholing en begeleiding. We willen dat onze leerlingen zich allemaal zo goed mogelijk ontwikkelen. We bereiden hen stapsgewijs voor op het vervolgonderwijs. Dat doen we vanuit het besef dat het juist voor onze leerlingen essentieel is dat ze zich sociaal-emotioneel en cognitief ontwikkelen. Daarom hebben we naast de lessen veel aandacht voor het omgaan met elkaar en het aanleren van sociale vaardigheden. We helpen elke leerling om een realistisch, positief zelfbeeld van zichzelf te ontwikkelen.
We begeleiden de leerlingen intensief. Dat doen we op verschillende manieren: structureel in de klas, ingebed in de dagelijkse gang van zaken en inspelend op de situatie op school.

We willen dat onze leerlingen zich allemaal zo goed mogelijk ontwikkelen.

Het kernprobleem bij leerlingen met autisme is een afwijking in de manier waarop ze informatie verwerken. Ze hebben moeite om samenhang te zien in wat zij meemaken.

De moeite die onze leerlingen hebben is bijvoorbeeld te merken doordat ze:

  • problemen hebben met sociale interactie;
  • beperkt zijn in hun communicatie en
  • last hebben van rigide gedrag en denken.

Leerlingen met autisme kunnen zich vaak moeilijk inleven in anderen. Ze vinden het lastig om emoties te herkennen en lopen aan tegen problemen bij het leggen en onderhouden van contacten. In de communicatie kost het hen vaak moeite om af te stemmen op de ander. Ze nemen taal vaak heel letterlijk en hanteren soms een stereotiep taalgebruik.

Veranderingen vinden ze moeilijk. Ze houden zich soms krampachtig vast aan hun gedrag, belangstelling en activiteiten die ze fijn vinden. Bij veel leerlingen zien we een interessegebied waar zij helemaal in opgaan. Ook hebben ze soms ineffectieve, maar vertrouwde gewoontes.

Welke problemen vooral spelen, hangt af van de vorm van ASS. De ene leerling heeft autisme, een andere PDD-NOS en weer een andere leerling Asperger. Bovendien is elke leerling ook een individu met een eigen persoonlijkheid. Hoewel iedere leerling verschillend is, hebben ze baat bij een vergelijkbare aanpak. Wij hebben onze school en ons schoolklimaat op hun behoeften afgestemd. Veiligheid en voorspelbaarheid staan centraal, omdat dat de voorwaarden zijn om te kunnen leren. Verder zorgen we voor overzicht, heldere regels, aangepaste instructie en een vaste groepsleerkracht die echt ondersteunt.

Veiligheid en voorspelbaarheid staan centraal, omdat dat de voorwaarden zijn om te kunnen leren.