MR

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van personeel, ouders en leerlingen van de Leo Kanner Onderwijsgroep. De MR controleert de belangrijke beleidsvoornemens van het bestuur: personeelsbeleid, onderwijskundig beleid en financieel beleid. De vergadering van de MR is in principe openbaar. In de MR zitten vertegenwoordigers van het personeel en ouders van leerlingen. Het College van Bestuur heeft geen stemrecht, maar bij de vergaderingen is altijd een van de bestuursleden aanwezig voor advies. De contactgegevens van de MR staan achter in de schoolgids.

De medezeggenschapsraad komt verschillende keren bij elkaar om te vergaderen. Meer informatie staat op de website van Leo Kanner Onderwijsgroep.

Meer informatie over de MR